Football fan protest: “I ​​was paid 300 lev to do misery like hooligan!”

Posted on February 26, 2013

0Since the start of protests is rumored to have been paid “staff” to provoke the police and other protesters for a price. However, this could not be proven.

On February 25 protest of Eagle Bridge football fan said directly: “It gave us 300 Levs to make miserable! I’ll give you three, 100 to not fight … “The words were directed at other young people from the bridge group that fought with the boy for a few stones placed on the” Block road. ”

At the end of the text is published evidence and video footage, shot with a hidden camera.

At the end of peaceful protest group of young people likened as football fans, led by Yanaki Ganchev, organizer of the blockade of Eagle Bridge last week blocked the “Block road”, plus living chain, which formed, placed several large stones from a nearby park middle of the road.

Police officers nearby, young politely asked not move the stones out of the way and continue to peacefully protest. The request was made but later a complicated dispute between the stones of Eagle Bridge, and those who moved out, where were scandals.

One of the young people placed stones openly stated that he had received the sum of 300 Levs “to make miserable” and the rest of the group have no right to quarrel with him. After a quarrel, a football fan said: “Enough! Shoot us! “And all sang the national anthem of Bulgaria, ending the dispute.

So it was not clear who paid for young people to make provocations. None of the nearby reporters did not ask because several boys expressed through verbal aggression attitude towards media. We recall that Crimes.bg aired footage of the protest on Monday became famous shed blood of protesters and police, which sees youth beaten extinguish his cigarette into the microphone of journalist Mirolyuba Benatova.

On this day took one of the biggest protests in Bulgaria in recent years. Around 30,000 people from different Bulgarian cities gathered in Sofia to express their dissatisfaction with the situation in the country.

The protest went peacefully except for when a group of protesters attacked almost President – Rosen Plevneliev, on his way to the presidency, he decided to walk from the Ministry of Energy and Tourism. People surrounded him and began to ask questions to him, accompanied by offensive remarks, which Plevneliev respond with “thank you.”

The latest information srupi other youths continued to block key intersections in the capital now.

The information is taken from: http://www.crimes.bg/

http://www.crimes.bg/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D0%B8-300-%D0%BB/8789

TRANSLATION:

Още от началото на протестите се носят слухове за платени “кадри”, които трябва да провокират органите на реда и останалите протестиращи срещу определена сума. Това обаче нямаше как да бъде доказано.Image

На протеста на 25 февруари на Орлов мост футболен фен заяви директно: “По 300 лева ни дадоха, за да правим мизерии! Ще дам на трима ви по 100, за да не се караме…” Думите бяха насочени към други младежи от групата на моста, които се скараха с момчето за няколко камъка, поставени на “Цариградско шосе”.

В края на текста е публикуван и доказателствен видео материал, заснет със скрита камера.

Към края на мирния протест група младежи, оприличени като футболни фенове, начело с Янаки Ганчев,организатор на блокадите на Орлов мост през последната седмица, блокираха “Цариградско шосе”, като освен живата верига, която образуваха, поставиха няколко големи камъка от близкия парк по средата на шосето.

Полицейски служители, намиращи се наблизо, помолиха учтиво младежите да отместят камъните от пътя и да продължат мирно протеста си. Молбата беше изпълнена, но след нея последва спор между сложилите камъните на Орлов мост и тези, които ги отместиха, при който бяха направени скандални разкрития.

Единият от младежите, поставили камъните заяви съвсем открито, че е получил сумата от 300 лева “за да прави мизерии” и останалите от групата нямат право да се карат с него. След кратка разпра, един от футболните фенове заяви: “Стига! Снимат ни!” и всички запяха химна на България, слагайки край на спора.

Така и не стана ясно кой е платил на младежите, за да правят провокации. Никой от репортерите наблизо не попита, тъй като неколкократно момчетата изразиха чрез вербална агресия отношението си към медиите. Припомняме, че Crimes.bg излъчи кадри от протеста в понеделник, станал известен с пролятата кръв на протестиращи и полицаи, в които се вижда как пребит младеж загася цигарата си в микрофона на журналистката Миролюба Бенатова.

На днешния ден се състоя един от най-големите протести в България през последните години. Около 30 000 души от различни български градове се събраха в София, за да изразят недоволството си от положението в държавата.

Протестът мина мирно с изключение на момента, когато група протестиращи почти нападна президента – Росен Плевнелиев, по пътя му към Президентството, който той реши да измине пеша от Министерството на енергетиката и туризма. Хората го наобиколиха и започнаха да задават въпроси към него, придружени с обидни реплики, на които Плевнелиев отговори само с “благодаря“.

По последна информация различни срупи младежи продължават да блокират ключови столични кръстовища в момента.

Информацията е взета от: http://www.crimes.bg/

http://www.crimes.bg/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D0%B8-300-%D0%BB/8789

Posted in: NEWS