Ugly! Ordered CHILDREN IN DEFENSE OF MAYOR. Protesters called “unrealized PEOPLE” (SHOCKING PHOTOS)

Posted on February 27, 2013

0Children from Varna Club Athletics’ Athletic-Black Sea “were included in testimony today share to protect the mayor. It was declared a discussion of the media were duly informed in advance.

Hidden faces of the children who had no idea in what dirty game are inserted

The event, which apparently had a direction – any where to stand, when to speak, part of the sports clubs in the city have expressed their support for Kiril Yordanov. In the hall “Lokomotiv” team players in adolescent girls and age were raised banners reading “No to anarchy,” “We want our mayor”, “Kiril Yordanov – smart choice”, “Sports Varna mayor wants his” “Mayor, we They support “and” Hands off the mayor. ” Children told that the idea was their posters as Kiril Yordanov has done much to restore the hall and sport in the city. That posters are made of them, however, seemed not sound pleasing, more so before the TV cameras, 13-year-old girls, who were holding posters “No to anarchy,” said they did not know what the word anarchy. More than 45 minutes as they walked statements, children had to stand with posters in hands under Soapbox.

The microphone Varna coach Ivanka Tihov read a statement in defense of Kiril Yordanov, signed by 39 club. They listed the things that the mayor has done for sport in Bulgaria since 2000. According to the report in its management have spent 34 million Levs for construction and repair of facilities and support sports and clubs. The organizers of the event, but failed to say that putting resources can not happen without the consent of the municipal council, which means that unless the mayor Yordanov credit for that councilors have since 2000. Ivanka Tihov also said that 70,000 people have chosen Kiril Yordanov and could not “group unrealized wish people would resign.”

Elka Nyagolova poet says human representatives of 17 countries participating in the cultural events in the city, sent an e-mail letters with support for Kiril Yordanov, as they were very pleased with the events held in Varna.

Article taken from http://petel.bg/GROZNO–NAREDIHA-DETSA-V-ZASHHITA-NA-KMETA–NAREKOHA-PROTESTIRASHHITE-NEREALIZIRANI-HORA–SHOKIRASHHI-SNIMKI-__32926

ГРОЗНО! НАРЕДИХА ДЕЦА В ЗАЩИТА НА КМЕТА. НАРЕКОХА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ “НЕРЕАЛИЗИРАНИ ХОРА” (ШОКИРАЩИ СНИМКИ)

“>

Деца от варненския клуб по лека атлетика “Черно море-Атлетик” бяха включени днес в показна акция за защита на кмета. Това стана на обявена дискусия, за която медиите бяха предварително и надлежно информирани.

СКРИВАМЕ ЛИЦАТА НА ДЕЦАТА, КОИТО ДОРИ НЕ ПРЕДПОЛАГАТ В КАКВА МРЪСНА ИГРА СА ВКАРАНИ

На събитието, което явно си имаше режисура – кой къде да застане, кога да се изкаже, част от спортните клубове в града изразиха подкрепата си към Кирил Йорданов. В зала “Локомотив” състезатели на отбора в юношеска и девическа възраст бяха вдигнали плакати с надписи “Не на анархията”, “Искаме си кмета”, “Кирил Йорданов – интелигентният избор”, “Спортна Варна си иска кмета”, “Кмете, ние те подкрепяме” и “Долу ръцете от кмета”. Децата разказаха, че идеята за плакатите е тяхна, тъй като Кирил Йорданов е направил много за възстановяването на залата и за спорта в града. Това, че плакатите са направени от тях обаче сякаш не звучеше издържано, още повече, че пред тв-камера 13-годишни момичета, които държаха плаката “Не на анархията”, казаха, че не знаят какво значи думата анархия. Повече от 45-минути, докато вървяха изказванията, децата трябваше да стоят прави с плакати в ръце под импровизираната трибуна.

От микрофона варненска треньорка Иванка Тихова прочете декларация в защита на Кирил Йорданов, подписана от 39 клуба. Бяха изредени и нещата, които градоначалникът е направил за спорта във Варна от 2000 г. насам. Според изнесените данни при неговото управление са похарчени 34 милиона лева за изграждане и ремонт на базите, както и за подпомагане на спорта и клубовете.  Организаторите на събитието, обаче пропуснаха да кажат, че  влагането на средства няма как да стане без съгласието на общинския съвет, което означава, че освен кметът Йорданов заслуга за това имат и общинските съветници от 2000 г. Насам. Иванка Тихова каза също, че 70 000 души са избрали Кирил Йорданов и не можело “една група нереализирани хора да му искат оставката”.

Поетесата Елка Няголова пък обяви, че представители на 17 държави, участнички в различни културни събития на територията на града, са изпратили по електронната поща писма с подкрепата си за Кирил Йорданов, тъй като са останали много доволни от проведените мероприятия във Варна.


Статия взета от: http://petel.bg/GROZNO–NAREDIHA-DETSA-V-ZASHHITA-NA-KMETA–NAREKOHA-PROTESTIRASHHITE-NEREALIZIRANI-HORA–SHOKIRASHHI-SNIMKI-__32926

Posted in: NEWS